Pozycjonowanie

Promocja strony internetowej w systemach wyszukuj?cych opiera si? na s?owach kluczowych. To od ich wyboru zale?y czy zdob?dziemy wysokie pozycje w rankingu oraz czy odwiedzaj?cy, których sprowadzimy na stron? internetow? b?d? zainteresowani jej tre?ci?.

Optymalizacja SEO

Optymalizacja stron - jest to dostosowanie (zoptymalizowanie) tre?ci i kodu strony internetowej, lub ca?ego serwisu (witryny), pod okre?lonym k?tem. Optymalizacj? strony mo?na podzieli?a optymalizacj? kodu i optymalizacj? tre?ci.

W przypadku wi?kszo?ci popularnych programów do zarz?dzania tre?ci? (CMS) optymalizacj? tre?ci mo?e przeprowadzi? ich poziomu. Optymalizacja kodu wymaga najcz??ciej ingerencji w kod skryptów

Optymalizacja kodu:

* Pod k?tem pr?dko?ci wy?wietlania si? strony (obj?to?ci kodu).

* Pod k?tem zgodno?ci ze standardami (prawid?owa walidacja).

* Pod k?tem wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe (metatagi).

Optymalizacja tre?ci:

* Pod k?tem u?ywania przez osoby niepe?nosprawne: odpowiednie u?o?enie kolejno?ci (tre?? menu - nag?ówków).

* Pod k?tem wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe: odpowiednie zaznaczenie s?ów kluczowych i ustalenie hierarchii nag?ówków.

* Pod k?tem przyst?pno?ci dla u?ytkownika: uwypuklenie elementów istotnych, roz?o?enie elementów logicznie.

valid css